3 questions to … Guido Mamczur, D’art Design Gruppe

03/11/2016

Photo oto: Guido Mamczur; copyright: D’art Design Gruppe

Guido Mamczur, CEO at D’art Design Gruppe; © D’art Design Gruppe